• 09055432496-02144267204

لیست محصولات: سالنامه های ارگانیزر

 1. صفحه 1

 1. ارگانایزر وزیری کد ۶۰۰

  قیمت ویژه 50,500 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع وزیری (۲۴ × ۱۷)
  • کاغذ ۷۰ گرم سفید اندونزی
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد ترمو بوگاتی سه لت پلاکدار
  • یراق سنجاقی
  • جیب مدارک همراه جعبه نفیس
  • پلاک نقره ای (۴/۵ × ۱/۳)
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 2. ارگانایزر اروپایی کد ۶۰۱

  قیمت ویژه 40,500 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع اروپائی(۲۲×۱۳)
  • کاغذ ۷۰ گرم سفید اندونزی
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد ترمو بوگاتی سه لت پلاکدار
  • یراق سنجاقی
  • جیب مدارک همراه جعبه نفیس
  • پلاک نقره ای (۴/۵ × ۱/۳)
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 3. ارگانایزر پالتویی کد ۶۰۲

  قیمت ویژه 33,500 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع پالتوئی (۱۶×۹)
  • کاغذ ۷۰ گرم سفید اندونزی
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد ترمو بوگاتی سه لت پلاکدار
  • براق سنجاقی
  • جیب مدارک همراه جعبه نفیس
  • پلاک نقره ای (۴/۵ × ۱/۳)
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 4. ارگانایزر وزیری کد ۶۰۳

  قیمت ویژه 50,500 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع وزیری (۲۴ × ۱۷)
  • کاغذ ۷۰ گرم سفید اندونزی
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد ترمو بوگاتی سه لت پلاکدار
  • براق سنجاقی
  • جیب مدارک همراه جعبه نفیس
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 5. ارگانایزر اروپایی کد ۶۰۴

  قیمت ویژه 40,500 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع اروپائی(۲۲×۱۳)
  • کاغذ ۷۰ گرم سفید اندونزی
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد ترمو بوگاتی سه لت پلاکدار
  • یراق سنجاقی
  • جیب مدارک همراه جعبه نفیس
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 6. ارگانایزر پالتویی کد ۶۰۵

  قیمت ویژه 34,000 تومان

  قیمت اصلی

  • قطع پالتوئی (۱۶×۹)
  • کاغذ ۷۰ گرم سفید اندونزی
  • صحافی دوخت
  • چاپ دو رنگ
  • جلد ترمو بوگاتی سه لت پلاکدار
  • براق سنجاقی
  • جیب مدارک همراه جعبه نفیس
  • توجه: چنانچه تمایل داشتید خدمات اختصاصی بر روی سررسید یا تقویم های انتخابی اعمال شود(صفحه رنگی، جلد اختصاصی و…) لطفا با دفتر تماس بگیرید.
  جزیات بیشتر
 1. صفحه 1